Citizen Science

Biodiversity Forum: iNaturalist, the rise of Citizen Science in Global Biodiversity Policy? (in Thai)

นับจากเดือนตุลาคม 2564 ไปจนถึงกลางปี 2565 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของงานด้านอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะจะมีการประชุมระดับโลก The Fifteenth meeting of the Conference of the Parties